ПОЛИТИКА

 ЗА ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

За какво и за кого се прилага настоящата политика за поверителност?

„ЕКС НВД ООД“ е администратор на лични данни. Това означава, че притежава необходимата оторизация за работа с предоставяните от Вас лични данни и информация, която се свързва с и може да идентифицира конкретно лице, и която ние събираме от и за Вас посредством услугите на дружеството и в рамките на дейността на същото. Подобна информация („Лични данни“) бива обработвана в съответствие с условията на настоящата Политика за поверителност.
Настоящата Политика за поверителност се прилага за всички потребители, включително за такива, които използват услугите на Дружеството, без да са регистрирани или абонирани за услуга на Дружеството, както и за такива, които са се регистрирали или са се абонирали за услуги на Дружеството.
Услугите на Дружеството не са предназначени за лица под 16 години и целево не се събират лични данни от такива лица.

Кои данни за "лични данни"?

Съгласно приложимите рапоредби на Регламент № 2016/679 (ЕС), личните данни се определят като:

„Всяка информация, свързана с идентифицирано физическо лице или физическо лице, което може да бъде идентифицирано („субект на данни“). Физическо лице, което може да бъде идентифицирано, е лице, което може да бъде идентифицирано, пряко или непряко, по-специално чрез идентификатор като име, идентификационен номер, данни за местонахождение, онлайн идентификатор или по един или повече признаци, специфични за физическата, физиологичната, генетичната, психическата, умствената, икономическата, културната или социална идентичност на това физическо лице“.

Политика за защита на личните данни:

„ЕКС НВД ООД“ се придържа строго към конфиденциалност и отговорно ползване на лична информация, която събираме от клиенти или посетители на нашия уеб сайт („сайтът“). В момента на предоставяне на информация, Вие се съгласявате „ЕКС НВД ООД“  да ползва тази информация, както е описано тук.
Моля прочете Условията за ползване за повече информация относно правилата за ползване на този сайт.

Каква информация събираме?

Типът информация, която „ЕКС НВД ООД“  може да събира включва три имена, ЕГН, данни по лична карта и/или друг документ за самоличност, адрес, телефонни и факс номера, адрес за електронна поща и всякаква друга свързана информация, която ни предоставяте по каквито и да било начини, включително по електронна поща или през сайта. Също така е възможно да събираме информация за ползването на нашите продукти и услуги, предпочитания, за които сме уведомени, или информация, която ни е предоставена доброволно. Лична информация се събира в момента, в който потребители се регистрират, изискват информация, записват се за събития, кандидатстват за работа и публикуват мнения чрез дискусионни форуми или онлайн проучвания.
Информация може да бъде получена индиректно чрез логове за достъпвания на сайта или кукита (cookies). Примери за такава информация са вашият IP адрес, вътрешните страници и реда, в който ги посещавате и статус на кукита (cookies), които са поставени на Вашия компютър от сайта. Това става автоматично в момента, в който достъпвате www.xnvd.bg. Тази информация се използва за подобряване на уеб сайта и по никакъв начин не Ви идентифицира лично и не събираме чувствителна информация.

Какво са “кукита” и как се използват?

Кукитата (cookies) позволяват на уеб сайтовете да идентифицират отделните посетители и по възможност да показват страници, пригодени за конкретния потребител. Те дават на уеб сайтовете памет, с която да разпознават посетители един от друг. 
Куки е текстов низ от символи, който се прехвърля от сайта върху браузъра на Вашия компютър. Кукито се съхранява като файл на Вашия компютър и се използва от уеб сайта, за да запомни компютъра, от който достъпвате сайта. Едно куки обикновено съдържа име на домейн, от който идва кукито, дата и време за изтичане валидността на кукито и стойност.
Когато достъпвате нашия уеб сайт, възможно е да Ви изпратим куки, което да ни помогне да идентифицираме Вашия компютър като отделен потребител и да съберем анонимна статистика, която ще ни помогне да разберем как посетителите използват нашия сайт и ще ни даде насоки за подобряване на неговата структура.
Ако предпочитате да не получавате куки, можете да настроите браузъра си да Ви предупреждава преди да приема кукита или можете изцяло да изключите получаването на кукита във Вашия браузър.

По какъв начин "ЕКС НВД ООД" използва личните данни?

„ЕКС НВД ООД“ може да използва Вашата лична информация, за изпълняване на запитвания за информация, обработване на регистрации за участие в събития, оценяване на кандидатури за работа или за други цели, които Вие инициирате или изисквате. Възможно е да запазим вашата информация и да я използваме, за да се свържем с Вас относно позиции за работа. „ЕКС НВД ООД“ използва лична информация за статистически анализи на поведението на потребителите на сайта с цел да се оцени интереса към отделните части на сайта. Освен това „ЕКС НВД ООД“  използва вашите данни за да Ви информираме, като Ви изпратим емейл или ви се обадим, за всички нови оферти, сключени сделки и полезна информация за пазара на недвижимите имоти, за целите на сключването и изпълнението на договори за посредничество със съответните регистри към тях, договори за гаранция, споразумения и всички други документи свързани с дейността на фирмата и „ЕКС НВД ООД“  може да предостави лична информация на свои партньори, за целите описани по-горе.

Как обработваме Вашите лични данни?

Личните данни се обработват както с автоматични средства, така и ръчно и са защитени чрез подходящи мерки за сигурност, като се вземат предвид достиженията на техническия прогрес, разходите по изпълнението, както и естеството, обхвата, контекста и целта на обработката. Дружеството въвежда подходящи административни, технически, кадрови и физически мерки, за да опази личните данни, с които разполага от загуба, кражба и неразрешено ползване, разкриване или модифициране.

Кой има достъп до Вашите лични данни?

Агенцията може да споделя твоите лични данни за целите съгласно настоящата Политика за поверителност със следните категории получатели, намиращи се в рамките на Европейския съюз или извън Европейския съюз:
a) Трети лица доставчици на услуги, на които са възложени дейности по обработването и които са надлежно назначени за обработващи лични данни, когато това се изисква от действащото законодателство, доставчици на спомагателни за или поддържащи услугите на Дружеството услуги и в този контекст лица, предоставящи IT услуги, експерти, консултанти, адвокати, нотариуси, посредници; 
b) Свързани лица в качеството им на администратори или обработващи лични данни;
c) Компетентни органи с оглед спазване на приложимите законодателство.

Предават ли се Вашите лични данни зад граница?

Твоите лични данни няма да бъдат предавани извън граница, без твоето информирано съгласие.

Какви са Вашите права по отношение на личните ви данни?

Имаш право във всеки един момент да:
• получите потвърждение дали Вашите лични данни съществуват или не, да бъдете информиран/а относно съдържанието и източника, както и да проверите точността и да поискате коригиране, актуализиране или изменение;
• поискате изтриването, анонимизирането или ограничаването на обработването на личните Ви данни, обработвани в нарушение на приложимото законодателство;
• направите по всяко време възражение срещу обработването на личните Ви данни на законни основания.
Можете да изпратите искането си на адреса, посочен по-долу. В искането си, моля, включете адрес на електронна поща, име, адрес и телефонен номер и посочи ясно каква информация желаете да получите, промените, актуализирате, скриете или изтриете.
Добре е да знаете, че дори след като премахнете профила си или ако сте поискал/а изтриване на данните си, копия от определена информация от профила Ви могат да останат видими при определени обстоятелства, например, ако сте споделял/а информация със социални медии или други услуги, или когато запазването на такива копия е необходимо с оглед спазване на законови задължения или правна защита. Поради природата на технологията за кеширане, вашия профил може да не стане незабавно недостъпен за останалите. Може също така да запазим на нашите сървъри архивна информация, свързана с Вашия профил, за известно време след премахването или искането за изтриване, ако това се налага с оглед спазване на приложимото законодателство.
Можете да оттеглите съгласието си във връзка с:
• Получаване на електронни съобщения, изпратени от нас. Ако вече не желаете да получавате от нас електронни писма за целите на рекламата и маркетинга за в бъдеще, можете да откажете да получавате подобни електронни писма, като следвате инструкциите за отписване в нашите съобщения. Можете също така да изпратите искане на адреса, посочен по-долу. 
• Споделяне от наша страна на ваша лична информация с наши Свързани лица за техни маркетингови цели: Ако бихте предпочели/а да не споделяме ваша лична информация за в бъдеще с наши Свързани лица за техни цели на директния маркетинг, можете да откажете такова споделяне, като изпратите искане на адреса, посочен по-долу в Политиката за защита на личните данни.
Във всички горепосочени случаи можем да се свържем с Вас и да Ви поискаме допълнителна информация, за да изпълним искането Ви. 

Периоди на съхранение на лични данни:

Ние ще пазим Вашите лични данни за периода, необходим за изпълнение на целите, за които са били събрани данните, както е описано в тази Политика за поверителност.
В края на периода на запазване Вашите лични данни ще бъдат или заличени, или анонимизирани или агрегирани.

Предоставя ли се лична информация на трети лица?

„ЕКС НВД ООД“ няма да продава, отдава, търгува със или умишлено разкрие или предостави на трети лица всякаква лична информация, получена от клиенти или посетители, с изключение на следните случаи:“ЕКС НВД ООД“ може да разкрие лична информация на трети лица, в случай че това разкриване се изисква от закона; „ЕКС НВД ООД“  може да разкрие лична информация с пратки към Вас; „ЕКС НВД ООД“  може да разкрие лична информация, ако е получено предварително Вашето съгласие за това.

Сигурност:

„ЕКС НВД ООД“ ще вземе разумни предпазни мерки да защити конфиденциалността и сигурността и да предотврати неоторизирано или случайно разкриване на лична информация. Само оторизиран персонал на „ЕКС НВД ООД“  ще има достъп до лични данни и тези служители са задължени да третират информацията като конфиденциална. Въпреки мерките за сигурност, „ЕКС НВД ООД“  не може да гарантира, че неоторизирани лица няма да получат достъп до личните Ви данни.

Връзки към други сайтове:

Възможно да предоставим връзки (линкове) към сайтове на трети лица. Възможно е тяхното съдържание да изглежда като част от нашия сайт, но то всъщност се предоставя от трети лица, ние нямаме контрол върху него и не носим отговорност за информацията, която предоставяте на тези сайтове. Препоръчваме Ви да се запознаете с политиката за конфиденциалност на тези сайтове преди да предоставите информация.

Изменения в политиката за конфиденциалност:

„ЕКС НВД ООД“ си запазва правото да променя своята политика за конфиденциалност. Всички промени ще бъдат публикувани на сайта за информация на посетителите относно типа на събираните данни, използването им и обстоятелствата, при които тези данни могат да бъдат разкрити на трети лица.

КОНТАКТИ:

Ако имате въпроси във връзка с настоящата Политика за защита на личните данни, моля да се свържете с нас на следния адрес на електронна поща: info@xnvd.bg